Regulamin serwisu PowerMeal.pl

WstępDziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego który jest dostępny pod adresem internetowym http://www.powermeal.pl/ (zwany dalej „PowerMeal”, „ Serwis Internetowy” lub „ Serwis”).Niniejszy regulamin określa zakres i rodzaje świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz możliwość odstąpienia od umowy i kroki postępowania reklamacyjnego.Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem.Powermeal Team.

 • 1) O NAS
  • 1. Właścicielem Serwisu jest KAMIL WARZECHA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Warzecha PowerFitDance wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, prosiadający: adres wykonywania działalności i adres doręczeń: Trzebińska 60, 32-500 Chrzanów, NIP: 628260145, REGON: 122898185, adres poczty elektronicznej powermeal.kontakt@gmail.com oraz adresy i numery kontaktowe wskazane na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” (dalej jako „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).
  • 2. Sprzedawca prowadzi Serwis Internetowy za którego jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie usług (Usług Elektronicznych Serwisu). W Serwisie Internetowym występują Usługobiorcy – są to podmioty samodzielne trzecie w stosunku do usługodawcy, które za pomocą Serwisu mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Internetowy oraz pozostałych jego funkcjonalności, w tym dokonywać zakupu Usług.
 • 2) DEFINICJE
  • 1. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.powermeal.pl/.
  • 2. Usługodawca KAMIL WARZECHA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Warzecha PowerFitDance wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, prosiadający: adres wykonywania działalności i adres doręczeń: Trzebińska 60, 32-500 Chrzanów, NIP: 628260145, REGON: 122898185, adres poczty elektronicznej powermeal.kontakt@gmail.com oraz adresy i numery kontaktowe wskazane na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt” (dalej jako „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).
  • 3. USŁUGA, DIETA – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych zgodnie z zamówieniem na stronie Serwisu w ramach cateringu dietetycznego, realizowane przez Usługodawcę w warunkach określonych w Regulaminie składająca się od 4 do 5 zbilansowanych posiłków.
  • 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierającą umowę z Usługodawcą.
  • 5. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynników prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechne obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna: albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  • 6. CENNIK – cennik Usług dostępny na stronie Serwisu Internetowego.
  • 7. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do soboty.
  • 8. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym jako Usługa Elektroniczna umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę poprzez dodanie usług do Koszyka, wybranie ilości i czasu świadczenia, a także sposobu dostawy i płatności.
  • 9. KODEKS CYWILNY – kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz, 93 ze zm.).
  • 10. KONTO USŁUGOBIORCY – zbiór informacji o Kliencie (danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdującym się w systemie Usługodawcy.
  • 11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej email, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informację o aktualnościach, promocjach i nowościach w Serwisie Internetowym.
  • 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług.
  • 13. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, POWERMEAL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://www.powermeal.pl/ oraz jego subdomenami.
  • 14. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i praw pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  • 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na przecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  • 16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  • 17. ZAMÓWIENIE – umowa zawierana na odległość poprzez Formularz Zamówienia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta Usługi.
 • 3) POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  • 2. Klient korzystający z Usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  • 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Power Meal w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i właściwości intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców i Klientów oraz osób trzecich.
  • 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usług.
 • 4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE
  • 1. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne oraz Usługi bez wad.
  • 2. Z Serwisu Internetowego korzystać na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  • 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania usług świadczonych przez Usługodawcę:
   • 3.1 Urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, smartphone).
   • 3.2 Przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz Java Script.
   • 3.3 Dostęp do poczty elektronicznej.
 • 5) WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA
  • 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę jego uzupełniania w Serwisie, poprzez wybór Usług i uzupełnianie pozostałych informacji / warunków świadczenia Usługi spośród dostępnych z Formularza Zamówienia.
  • 2. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy złożenie zamówienie na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres wskazany w zamówieniu.
  • 3. Nie wymaga się posiadania Konta przez Usługobiorcę by mógł korzystać z Formularza Zamówienia. W przypadku jednak posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach konta zostanie zapisana Historia składanych Zamówień.
  • 4. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po zakceptowaniu w ostatnim kroku chęci woli korzystania z Usługi, do tego momentu Usługobiorca może dokonać samodzielnie modyfikacji wprowadzonych przez siebie danych lub także zaprzestania składania zamówienia.
  • 5. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę wszelkich danych które są udostępnione w Formularzu Zamówienia (Imię/Nazwisko/Miejsce dostawy usług/telefon/data rozpoczęcia wykonywania Usługi i inne). W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędnie jest także podanie nazwy firmy wraz z numerem NIP.
  • 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest świadczona nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą Zamówienia.
 • 6) NEWSLETTER
  • 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.
  • 2. Zapisanie się na Newsletter możliwe jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia / uzupełnieniu własnym adresem email prośbę o wpisanie się do Newslettera
  • 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzes wysłanie żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty na adres marketing@powermeal.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny.
  • 4. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiając rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 • 7) ZAMÓWENIE I ZAWARCIE UMOWY
  • 1. Podstawowym warunkiem zawarcia o świadczenie Usług przesz Usługodawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • 2. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami łącznymi tzn. zawierają podatki i inne koszty konieczne do realizacji Usługi.
  • 3. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez stosownej wiadomości na adres przeznaczony do Zamówienia, telefonicznie pod numer podamy w Serwisie w zakładce „KONTAKT” w godzinach pracy biura.
  • 4. Zamówienie składane za pomocą poczty elektronicznej powinno zawierać tożsame danej, jak w przypadku Zamówienia Usługi za pomocą Formularza Zamówienia. W razie braków lub potrzeby uzupełnienia niezbędnych informacji, Sprzedawca poprosi Klienta o ich uzupełnienie.
  • 5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
  • 6. Data rozpoczęcia Usługi przyjęta jest wskazaniem przez Klienta w Zamówieniu po dokonaniu płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
  • 7. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia Umowy o świadczenie Usług następuje przez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi Stosownej wiadomości email, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
  • 8. Rozpoczęcie realizacji Usług (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia sług wskazanego w przyjętym Zamówieniem z uwzględnieniem poniższych zasad:
   • 8.1 W przypadku uznania rachunku bankowego lub zdefiniowania płatności przy odbiorze (Kurierowi) za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 9.00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym zamówieniu.
   • 8.2 W przypadku uznania rachunku bankowego lub definiowania płatności przy odbiorze (Kurierowi) za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 9.00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcie Usługi wskazanego w przyjętym zamówieniu.
  • 9) Udostępnienie Klientowi zawartej Umowy o świadczenie Usług następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego.
  • 10) Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usług oraz do dokonania ich zmiany.
 • 8) TERMIN PŁATNOŚCI I SPOSOBY
  • 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o świadczenie Usług:
   • 1.1 Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy.
   • 1.2 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora płatności internetowych.
   • 1.3 Płatności kurierowi po wcześniejszym poinformowaniu.
   • 1.4 Płatności za wykorzystaniem Vouchera Podarunkowego.
  • 2. Wpłatę za zamówioną Usługę należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 2 dni od momentu zamówienia. W przypadku braku zapłaty w zakreślonym terminie, zamówieni zostaje anulowane.
  • 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formacie pliku pdf. Potwierdzenie powinno zawierać dane Klienta i Numer Zamówienia.
  • 4. Natychmiastowa realizacja zamówienia będzie możliwa gdy Klient na adres kontakt@powermeal.pl prześle potwierdzenie wpłaty na konto firmowe.
  • 5. Braku przesłania potwierdzenia przelewu przez Klienta opóźni realizację zamówienia do czasu zaksięgowania kwoty na koncie firmowym.
 • 9) KOSZT, SPOSOBY DOSTAWY I TERMINY
  • 1. Dostawy w ramach realizacji Usług dostępne są na obszarze wskazanym w zakładce informacyjnej dostępnej na stronie Serwisu. Poza wskazanymi miastami głównymi również są realizowane dostawy. Usługodawca potwierdza możliwość dostaw w innych miastach niż te które są wskazane w zakładce informacyjnej po wcześniejszym zweryfikowaniu.
  • 2. Klient jest informowany w sytuacji kiedy Usługodawca nie realizuje dostawy w wybranym przez Klienta obszarze.
  • 3. Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usług od dnia oraz przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usług.
  • 4. Dostawy na danych obszarach są realizowane w następujących porach:
   • 4.1 Warszawa – dostawy w godzinach 2.00 – 9.00 (dzień realizacji zamówienia),
   • 4.2 Kraków – dostawy w godzinach 20.00 – 4.00 (dzień poprzedzający zamówienie),
   • 4.3 Małopolska i Śląsk 16.00 – 00.00 (dzień poprzedzający zamówienie).
  • 5. Dostawa jest realizowana w Dni Robocze w godzinach Dostaw ustalanych przez Usługodawcę. Klient może podać preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, aczkolwiek nie są one wiążące dla Usługodawcy.
  • 6. Godziny dostawy uwzględnione w punkcie 4 mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
  • 7. Dostawa Usług dokonywana w dniach które niesą Dniami Roboczymi dokonywana jest w ustalonych przez Usługodawcy. Catering dostarczany jest wtedy na dwa dni.
  • 8. Dostawy odbywające się w święta oraz w dni ustanowione wolne od pracy mogą się odbywać jednak Usługodawca ma prawo planować dostawy w innym terminie. Usługodawca jest zobowiązany do udzielenia informacji na życzenie Klienta o sposobach dostawy w dniach świątecznych i w dni wolne ustanowione od pracy.
  • 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Usługi w następujących przypadkach:
   • 9.1 Gdy Usługa została zamówiona w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację.
   • 9.2 Przy braku dokonania płatności za Usługę lub też niewyregulowanie zaległości.
   • 9.3 Braku skuteczności uzgodnień z Klientem co do miejsca i terminu dostawy Produktów.
   • 9.4 Rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
  • 10. W cenie Klient nie ponosi kosztów dostarczenia Usług.
  • 11. Gdy Klient który nie pochodzi z miejsc na których jest wykonywana usługa przez Usługodawcę i chce skorzystać z Usług – Powermeal może zrealizować po wcześniejszej akceptacji Usługę doliczając dodatkową wartość za Dostarczenie Usługi.
  • 12. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty email powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzenie, 2 dni roboczych.
  • 13. Poza informacjami wymaganych w Formularzu Zamówień, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tych alergiach pokarmowych i innych dolegliwościach i chorobach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożycia określonych produktów spożywczych.
  • 14. Zrealizowanie Usługi uwzględniając punkt 13 powyżej, nie będzie stanowił przyjęcia odpowiedzialności Powermeal za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub też negatywną rekcję organizmu.
  • 15. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z przyczyny nieobecności osoby upoważnionej do odbioru lub też wynikającą inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszonymi dzień poprzedzający Dzień Dostawy, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Usługa uważana jest za skutecznie doręczona. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Usługę.
  • 16. W sytuacjach wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy PowerMeal (warunki pogodowe, decyzje państwowych organizacji etc.), powodujących utrudnienie lub też uniemożliwienie dostawy, Powermeal nie ponosi odpowiedzialności za niestarczenie cateringu, a Klientowi nie przysługuje prawo reklamacji, kompensaty ani odszkodowania.
  • 17. W przypadku kradzieży paczki, która została dostarczona do Klienta Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia.
 • 10) VOUCHERY, PROMOCJE, KODY RABATOWE
  • 1.Powermeal ma prawo do dokonywania zmian na bieżąco w cennikach Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
  • 2. Akcje promocyjne w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
  • 3. Postanowienia dotyczące Voucherów i Kodów rabatowych mają zastosowanie, chyba że odrębny regulamin korzystania z danego Vouchera lub Kodów rabatowych stanowi inaczej.
  • 4. W trakcie wypełniania Formularza Zamówienia Klient ma możliwość podania Kodu rabatowego. Celem aktywizacji Kodu jest kliknięcie w pola i podania odpowiedniego Kodu.
  • 5. Realizacja Vouchera jest dokonywana za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub też poprzez Formularz zamówień – wartość zamówienia należy pomniejszyć o wielkość Vouchera lub też po dokonaniu Zamówienia poinformowania w odpowiednim polu o całkowitym pokryciu zamówienia przez Voucher.
  • 6. Voucher to bon który nie jest Usługą, lecz dokumentem uprawniający Klienta do dokonania za jego pomocą płatności w Serwisie usługodawcy. Zastępuje środki pieniężne.
  • 7. Raz wykorzystany Voucher nie może być ponownie wykorzystywany do zakupów w Serwisie Internetowym jak i zamówienia telefonicznego.
  • 8. Voucher nie podlega na wymianę na środku pieniężne.
  • 9. Klient ma prawo zrealizować Voucher taże w przypadku Usługi gdzie wartość przekracza wartość Vouchera. Klient będzie obowiązany uiścić pozostałą część ceny. W przypadku Usługi, której wartość jest mniejsza niż wartość zapisana na realizowanym Voucherze, Klient nie jest uprawiony do otrzymania środków pieniężnych stanowiących różnicę między wartością Usługi, a wartością zapisaną na Voucherze.
  • 10. Kod rabatowy to kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym. Wysokość i okres trwania ustanawia Usługodawca przy wydaniu danego Kodu rabatowego.
  • 11. Kod Rabatowy nie ma zastosowania do usługi opisanej na stronie Serwisu jako Dieta testowa.
  • 12. Kod rabatowy nie podlega na wymianę na gotówkę, jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym.
  • 13. Klient nie może jednocześnie skorzystać z promocji, Vouchera oraz hasła rabatowego.
 • 11) ODSTAPIENIE OD UMOWY
  • 1. Obecny punkt Regulaminu reguluje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Powermeal oraz dla Klienta.
  • 2. Klient ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny w terminie do godzinie 10:00 na 1 Dzień Roboczy przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
  • 3. Klient odstępując od umowy powinien poinformować Powermeal za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie (email i numer kontaktowy w zakładce „KONTAKT”).
  • 4. Usługodawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia otrzymania woli od Klienta o odstąpieniu umowy zwrócić Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca zwrot środków przekazuje na wskazane przez klienta nr konta bankowego.
  • 5. Powermeal zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny przed dniem rozpoczęcia Usług wskazanym w przyjętym Zamówieniu.
 • 12) REKLAMACJE I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  • 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
  • 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klientów będących konsumentami z pozarządowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statusowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  • 3. Klient może złożyć swoja skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej od adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  • 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest proszony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną poprzez email podany w zakładce „KONTAKT”. Prawidłowa złożona reklamacja powinna zawierać dane Klienta które wykorzystywał podczas wypełniania Formularza Zamówień, przedmiot reklamacjo, dokumentację fotograficzną lub wideo wraz z wskazaniem okresu czaku, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
  • 5. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie. W terminie 14 dni od otrzymania reklamacji Usługodawca rozpatruje reklamację.
  • 6. Reklamacje związane z realizacją dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 • 13) PRAWA AUTORSKIE
  • 1.Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • 2. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych elementów w tym treści, zdjęć, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych na ramach należą do usługodawcy lub innych upoważnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  • 3. Serwis należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegających ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu internetowego, nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekopilować lub w inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu.
 • 14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 1. Umowy zawierane poprzez PowerMeal zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polski.
  • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposób dostaw, płatności, dodania nowych Usług Elektronicznych.
  • 3. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowy powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
  • 4. W pozostałych kwestiach nierulowanych zapisami nieszerzonego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisu prawa Polskiego.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym Regulaminem! Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji – w razie pytań prosimy o kontakt.PowerMeal Team